จัดทำบัญชี

บริการจัดลงบัญชีรายเดือน  

การบริการจัดลงบัญชีรายเดือน ด้วยคอมพิวเตอร์

เพื่อประมวลผลเป็น

1.รายเดือน

2.รายไตรมาส

3.ราย 6 เดือน

4.และ รายปี

เพื่อทำการปิดงบการเงิน และงบการเงินระหว่างกาล แบบย่อ เพื่อให้เจ้าของกิจการรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นผลดีต่อเจ้าของธุรกิจในการวางแผนทางการเงินและการวางแผนทางภาษี และทางธุรกิจได้อย่างฉับไวและรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นของธุรกิจได้อย่างทันท่วงที