จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคล

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคล
a.     จดทะเบียนเลิกกิจการ

b.      ปิดบัญชี ชำระบัญชี