บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชี CPA และ/หรือ TA

บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชี CPA และ/หรือ TA
– สำหรับธุรกิจ ขนาดเล็ก SMEมีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือมีรายได้หรือ สินทรัพย์ ไม่เคยเกิน 30 ล้านบาท
–       รับตรวจสอบบัญชีจัดทำเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน บอจ.5 , สบช.3