บริการยื่นภาษี

บริการจัดยื่นบัญชีภาษีรายเดือน ทำการยืนภาษี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ภาษีที่ต้องยืนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปจากวันที่ หัก
1.ภาษีเงินเดือน  ภงด.1
2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ทางบริษัท ได้ทำการหัก จากเจ้าหนี้การค้าของบริษัท
2.1 ถ้าหักจากบุคคลธรรมดา  จะนำส่งด้วย ภงด.3
2.2 ถ้าหักจาก บริษัท จำกัด    จะนำส่งด้วย ภงด.53
ภาษีที่ต้องยืนภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไป
1.     ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นด้วยแบบ ภพ.30
2.     ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยืนด้วยแบบ ภพ.40